top of page
 • Wat zijn de voordelen van bemiddeling?
  Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijkse ervaring. Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de betrekkingen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega’s. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure. Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Bovendien gebeurt dit in een gezellige en vertrouwelijke ruimte. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan. Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.
 • Wat zijn de kosten?
  Een bemiddeling is niet gratis. Als erkend bemiddelaar vragen wij een vergoeding die afhankelijk is van verschillende factoren zoals de geleverde diensten, duurtijd van het traject, aantal partijen, ereloon en bijkomende kosten. Meestal werken wij volgens een uurtarief dat afhangt van de complexiteit van het geschil. Als u wilt weten welk tarief van toepassing is voor uw vraag, neem dan contact met ons op. Wij vinden het belangrijk om u vooraf goed te informeren. Het eerste kennismakingsgesprek is gratis.
 • Wie kiest de bemiddelaar?
  Partijen kiezen in alle vrijheid zelf hun bemiddelaar, ook bij een gerechtelijke bemiddeling. Omdat ze het volstrekte vertrouwen moeten hebben in de bemiddelaar kunnen partijen zich in hun keuze laten bijstaan door hun raadgevers.
 • Hoe een bemiddeling opstarten?
  Indien de bemiddeling contractueel werd overeengekomen, dient de bemiddeling verplichtend een aanvang te nemen volgens de contractueel overeengekomen regels. Indien de bemiddeling niet contractueel werd overeengekomen, zal een voorstel moeten gedaan worden aan de andere partij. Deze is vrij om het voorstel te aanvaarden of te verwerpen. Na aanvaarding, moet men overeenkomen over de keuze van bemiddelaar. Deze principes van vrijheid tot aanvaarden van bemiddeling en de keuze van de bemiddelaar gelden evengoed wanneer een bemiddeling bevolen wordt door de rechter. Dit bevel is wel afhankelijk van de bereidheid van de partijen tot bemiddelen. Ongeacht hoe de bemiddelaar werd aangesteld, zal hij de partijen uitnodigen om een bemiddelingsprotocol op te stellen. Pas na ondertekening daarvan kan de onderhandeling in bemiddeling beginnen.
 • Wie bepaalt de duur van een bemiddeling?
  De partijen bepalen in samenspraak met de bemiddelaar de verwachte duur van de bemiddeling, alsook de kalender volgens het gewenste ritme van de onderhandelingen. De werkelijke duur van de bemiddeling zal afhangen van de samenwerking onder partijen om tot een oplossing te komen of een einde te stellen aan de bemiddeling op initiatief van de ene of de andere partij. Zo kan een bemiddeling slagen of stranden in twee uur tijd of gespreid zijn over meerdere weken, zelfs maanden.
 • Wie lost het geschil op?
  Doordat de bemiddelaar neutraal is doorheen het hele traject, begeleidt hij alleen maar de partijen, die zelf op zoek gaan naar de oplossing van hun geschil. Zodoende is de oplossing een akkoord op maat gesloten tussen de partijen zelf, in voorkomend geval bijgestaan door hun raadgevers (advocaat of syndicaal afgevaardigde).
 • Bestaan er verschillende soorten bemiddeling
  De wet erkent twee soorten bemiddeling: de vrijwillige bemiddeling en de gerechtelijke bemiddeling. Wanneer de partijen een beroep doen op een professionele bemiddelaar, zonder tussenkomst van een rechter, spreekt men over vrijwillige bemiddeling. Wanneer de bemiddeling wordt bevolen door een rechter tijdens een procedure, spreekt men over gerechtelijke bemiddeling. Het is belangrijk erop te wijzen dat bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt, ook in het geval van gerechtelijke bemiddeling. Niemand kan worden verplicht tot deelname aan bemiddeling. Bemiddeling, ten slotte, kan worden gebruikt in een burgerlijke, handels-, sociale of familiale context. Bemiddeling is immers op zeer veel gebieden toepasbaar.
 • Waar gaat de bemiddeling door?
  De locatie voor een bemiddeling ligt niet vast. Dit kan bij Beunnens Bemiddeling zelf plaatsvinden maar ook kan een neutrale en discrete plek gezocht worden. We vermijden locaties op een van beide partijen.

VANDAAG
OPLOSS
INGEN FORMULEREN
VOOR DE TOEKOMST

Francis Beunnens

EFFICIËNT,  
DISCREET EN
DOELGE
RICHT

BEMIDDELING
ALS CONSTRUCTIEVE OPLOSSING BIJ CONFICTEN

bottom of page